Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 
OLYMPIÁDA MLADÝCH HOVATELŮ 

 

pro rok 2011

ObrazekObrazek

 

Vyhlašovatel soutěže: Oblastní komise pro práci s mládeží Městského výboru ČSCH Praha

ve spolupráci s Magistrátem hl.města Prahy

 

Partneři soutěže:

časopis PLANETA ZVÍŘAT          www.planetazvirat.cz                    

                              Obrazek              

 

 

společnost MIVVY a.s.          www.mivvy.eu  


Obrazek

 

    společnost Juwital s.r.o.       www.juwital.cz

Obrazek

 


 

 

 

Cíl a poslání soutěže: Chovatelská olympiáda je soutěž, která má za cíl v první řadě nalézt v Praze děti, které mají kladný vztah ke zvířatům, přírodě a chovatelství vůbec. Dále pak u dětí a mládeže tento kladný vztah prohlubovat spolu se zájmem o rozvoj dovedností a znalostí v chovatelství a pomáhat jim i prostřednictvím kroužků mladých chovatelů v dalším odborném rozvoji. Těmito znalostmi pak reprezentovat Prahu a ČSCH na dalších soutěžích a výstavách republikového i mezinárodního charakteru.

 

Příprava: Probíhá na jednotlivých ZŠ, DDM a v dalších institucích podobného typu na území Hl. města Prahy pomocí dvou interních kol.

 První kolo je určeno hlavně jako pomoc pro učitele a vedoucí kroužků při výběru dětí postupujících do druhého “celoškolského“ kola a jako nezávislý test znalostí vhodný k využití pro hodiny biologie atd.

 Druhé kolo je určeno dětem a mládeži, která má osvojené základní chovatelské znalosti a projevuje aktivní přístup k chovatelství. Zpravidla jde o děti, které měli 75% a lepší hodnocení výsledků z prvního kola.

 Třetí kolo je už celopražským finále Olympiády mladých chovatelů a zároveň oblastním kolem pro postup na CK OMCH (info na www.cschdz.cz) na území Hl. města Prahy.

 

Celopražské finále: Koná se v budově ČSCH, Maškova 3, Praha 8, termín a čas bude upřesněn nejpozději do konce března 2011

Aktuální informace o probíhající Olympiádě mladých chovatelů můžete sledovat na stránkách www.chovatel-praha.estranky.cz

 

Soutěž je určena jednotlivcům a mohou se jí zúčastnit:

-          mladí chovatelé organizovaní v ZO ČSCH

-          mladí chovatelé, členové chovatelských kroužků při ZO ČSCH

-          členové zájmových kroužků při Domech dětí a mládeže, Stanicích mladých přírodovědců, školách a dalších podobných institucích

-          neorganizované děti a mládež

 

Soutěžní kategorie:

I.                   do 14ti let (včetně ročníku narození 1997)

II.                15- 18 let (včetně ročníku narození 1993)

 

O zařazení do věkových kategorií rozhoduje jednoznačně pouze rok narození, nikoliv měsíc!

 

 

Soutěžní odbornosti:

-          králíků

-          koček

-          drůbeže (hrabavé i vodní)

-          holubů (včetně poštovních)

-          ovcí a koz

-          psů

-          okrasného ptactva a kanárů (včetně bažantů, pávů, kachniček, křepelek, hrdliček a holoubků)

-          akvarijních ryb

-          terarijních živočichů

-          drobných hlodavců (včetně morčat)

-          kožešinových zvířat (činčily, norci, nutrie, lišky apod.)

 

Soutěžní podmínky:

-          zpracování a zaslání písemné práce u I. a II. kategorie nejpozději do 31. 3. 2011

-          na celopražském kole absolvování soutěžního testu z odborných znalostí dané odbornosti obsahující 50 otázek s možnostmi a, b, c vždy jen s jednou správnou odpovědí

-          na celopražském kole absolvování soutěžního testu z obecných znalostí obsahující 25 otázek s možnostmi a, b, c vždy jen s jednou správnou odpovědí

-          na celopražském kole absolvování poznávacího testu zvířat (obrázky, fotky, diapozitivy) obsahující 25 zvířat

-          na celopražském kole absolvování krátkého ústního pohovoru k písemné práci a souvisejícím znalostem k dané odbornosti

 

Adresa pro zaslání pís. prací: Bc.Vlastimil Jura – ÚKPM ČSCH, Maškova 3, Praha 8, 182 53

 

Zpracování písemné práce a její náležitosti: Zpracovatel se zabývá pozorováním jednoho druhu zvířat (odbornosti). Práce by měla být tématicky zaměřena například na odchovy, krmení, ustájení, rozmnožování, vystavování a další. Práce musí být samostatným dílem soutěžícího a měla by především obsahovat vlastní poznatky (nemusí být z vlastního zvířete). Měla by být také doplněna tématickými fotografiemi, grafy, tabulkami, obrázky, malbami atd., které by měli být zakomponovány do samotné práce a měly by být popsány samostatně, nebo odkazy z textu. Součástí písemné práce musí být také na první stránce celé jméno a adresa zpracovatele, název školy zpracovatele, celé datum narození. V závěru písemné práce musí být podpis zpracovatele a jeho zákonného zástupce.

 

Upozornění: Doporučujeme zpřehlednit práci obsahem a číslováním stránek. Zpracovatel by se měl vyvarovat používání neodborných zdrojů, internetu a pouhého opisování textů z odborné literatury. Takováto práce pak nemá žádný odborný chovatelský přínos.

 

Doporučená osnova písemné práce:

I.                   – Název písemné práce, odbornost, kategorie, jméno a příjmení, adresa, celé datum narození, škola nebo zaměstnání, rok vypracování, období pozorování – vše na úvodním listu písemné práce

II.                – Obsah písemné práce – druhý list písemné práce

III.             – Důvod vybraného tématu, chovatelské začátky, členství v ČSCH či kroužku, dosud nabyté zkušenosti, pomoc rodičů, učitelů, vedoucího apod.

IV.             – Vlastní práce – Pozorování vybraného druhu zvířat, záznamy, grafy, tabulky, kresby, malby, obrázky, fotografie související s tématem práce apod.

V.                – Závěr – Zhodnocení výsledků pozorování, poznatky, postřehy a zjištění kladného i záporného charakteru, použitá literatura a podpis zpracovatele spolu s podpisem jeho zákonného zástupce. V případě možného přepisu na stroji či počítačem je nutno uvést, kdo písemnou práci přepisoval.

 

Ústní pohovor k písemné práci: Jde o odbornou konzultaci soutěžícího s tříčlennou komisí o provádění pozorování a zjištěných závěrech v uvedené písemné práci a případné zodpovězení otázek k tématu dané odbornosti.

 

Hodnocení písemné práce:

 I.       Vlastní pozorování                                                                max. 30 bodů

-          odborný přínos písemné práce

-          vyčerpání vybraného tématu                           

-          tvůrčí přístup autora a jeho postřehy

 II.      Doplňující grafy, tabulky, fotografie, obrázky, malby atd.   max. 10 bodů  

 III.     Závěr písemné práce a její celkové zpracování                    max. 10 bodů 

                                                                           Celkem  :         max. 50 bodů

 

Hodnocení písemných testů a poznávaček : Za každou správnou odpověď se započítává 1 bod. U poznávačky je třeba uvést celý název, u některých odborností latinský, tak jak je běžně používáno, toto je hodnoceno 1 bodem. V případě uvedení neúplného názvu je odpověď hodnocena 0,5 bodu.

 

Hodnocení pohovoru k písemné práci: Hodnotí se znalosti z chovatelské problematiky, kterou se soutěžící zabývá ve své písemné práci, projev a všeobecné znalosti z odbornosti a chovu. Hodnotící komise je tříčlenná a výsledným bodovým ohodnocením je průměr hodnocení jednotlivých členů komise. Maximální počet možných udělených bodů je 50.

 

Celkové hodnocení: Celkové hodnocení je prováděno součtem dosažených bodových výsledků ze všech soutěžních částí (testy odborné-50, obecné-25, poznávačka-25, písemná práce-50 a pohovoru k písemné práci-50). Maximální možný součet výsledků je 200 bodů. V případě shodného součtu bodů dvou a více soutěžících rozhoduje o lepším umístění lépe hodnocená poznávačka. Budou-li i tyto hodnocení shodné, předloží se těmto soutěžícím další poznávačka a takto až do rozhodnutí.

 

Vyhlášení vítězů: Proběhne neprodleně po vyhodnocení a sečtení bodů všech zúčastněných. Budou předány diplomy a ceny od sponzorů soutěže a pořízeny fotografie soutěžících pro medializaci výsledků.

 

Postupující na MK OMCH 2011 v Opavě: Automaticky budou pozváni k reprezentaci Prahy ti soutěžící, kteří se umístili ve svých soutěžních odbornostech a své věkové kategorii na prvním místě. Případnými náhradníky jsou soutěžící na dalších místech. Výjimku tvoří vítězové loňského CK OMCH 2010, kteří mají zajištěn automatický postup po napsání písemné práce. Více o pravidlech OMCH na www.cschdz.cz .

 

Hodnotitelé: Členové komise mládeže Městského výboru ČSCH Praha a jimi přizvaní odborní spolupracovníci.

 

Zpracoval: Bc.Vlastimil Jura, předseda OKPM MěV ČSCH Praha a člen ÚKPM ČSCH

Kontakt: v.jura@email.cz